Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

περι απογραφής


Όπως γνωρίζετε στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο  4316/2014 υπάρχει το εξής άρθρο το οπoίο αφορά την απογραφή :
Άρθρο 89
Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων...».

Το  ΔΣ του ΠΦΣ  βρίσκεται σε συνεχή και καθημερινή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη προκειμένου να διευκρινιστεί τι θα γίνει  με το θέμα της απογραφής και για το έτος 2015.

Μάλιστα προ ολίγου ο κ. Υφυπουργός μας  ενημέρωσε πως το θέμα έχει δοθεί με θετική εισήγηση από μέρους του  στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και παρακαλεί όπως αναμένουμε την σχετική ανακοίνωση.

Μέχρι αυτή  την ώρα (14.00 μ.μ.) δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την ΓΓΔΕ.

Μόλις έχουμε στην διάθεσή μας την σχετική ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 15 του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων αρχίζει από 01.01.2015 και έχουν ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών).Η εγκύκλιος αναφέρεται επίσης σε θέματα απλοποιήσεων και απαλλαγών από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4308/2014.
Το κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου καλύπτει με πληρότητα το σύνολο των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στην πράξη από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, με στόχο τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής, τον περιορισμό του κόστους και των ερωτημάτων εκ μέρους των υποκείμενων οντοτήτων και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας δικαίου.
Ειδικότερα θέματα που θίγονται σε αυτή την ερμηνευτική συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, διευκρινίζεται ότι, πέραν των ρητά κατονομαζόμενων περιπτώσεων οντοτήτων, υπόκειται στο νόμο και κάθε άλλη οντότητα που αποκτά εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα, όπως άλλωστε ορίζει η φορολογική νομοθεσία (νόμος 4172/2013). Παρέχονται επίσης διευκρινίσεις για ειδικές περιπτώσεις οντοτήτων που υπόκεινται ή εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου.
2. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί ένταξης των υποκείμενων οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους, ενώ δίνονται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για την εφαρμογή των ποσοτικών κριτηρίων μεγέθους, με ιδιαίτερη αναφορά στη μετάβαση στο νέο πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2015.
3. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την έννοια των λογιστικών αρχείων καθώς και τις βασικές αρχές και τους κανόνες τήρησής τους, με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος. Ιδιαίτερα, αποσαφηνίζονται η έννοια της λογιστικής και φορολογικής βάσης των λογιστικών μεγεθών και οι διαφορές τους και παρέχονται παραδείγματα και αναλυτικές οδηγίες για τον ασφαλή προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος, ξεκινώντας από το λογιστικό αποτέλεσμα και παραθέτοντας διακεκριμένα τις προσωρινές και τις μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.
4. Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του απλογραφικού λογιστικού συστήματος και αναφέρονται οι οντότητες που δύνανται να το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με το νόμο.
5. Διευκρινίζεται η έννοια της απαίτησης του νόμου για εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων για την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Δίνονται παραδείγματα αξιόπιστων και τεκμηριωμένων έμμεσων τεχνικών που οι οντότητες δύνανται να χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου. Ιδιαίτερα, αποσαφηνίζονται περιπτώσεις στις οποίες, για διευκόλυνση των συναλλαγών, είτε δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης είτε το εν λόγω παραστατικό δύναται να υποκαθίσταται από την τήρηση άλλων αρχείων.
6. Αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με τα παραστατικά χονδρικής και λιανικής πώλησης. Ιδιαίτερα, παρέχονται επεξηγήσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης των παραστατικών πώλησης (ιδίως για συνεχιζόμενες ή επαναλαμβανόμενες πωλήσεις) και παρατίθενται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.
Πέραν της εγκυκλίου, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται απαλλαγές από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική.
Ομοίως, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων συνεχίζονται οι μέχρι σήμερα απαλλαγές και απλοποιήσεις για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και έκδοση στοιχείων για αγρότες και ορισμένες κατηγορίες πολύ μικρών οντοτήτων.
Σημειώνεται ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία η επικαιροποίηση της ΠΟΛ.1134/2004 περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα, με βάση τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη (άρθρο 89 του ν. 4316/2014), ρυθμίσθηκε με ευνοϊκό τρόπο το ζήτημα της απογραφής αποθεμάτων για τη χρήση 2014 και επομένως συνεχίζεται για το 2014 η ρύθμιση περί απογραφής που ίσχυε μέχρι το 2013, ενόψει της εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2015 του ν. 4308/2014.
Taxheaven.gr

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2015

17/12/2014 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2015

Συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα στο www.tsay.gr (μέσω internet Explorer )προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996, η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλου (Η.Φ.Α).


Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την θεώρηση του 2015, αφορά τους υγειονομικούς ελεύθερους επαγγελματίες , έμμισθους του Ε.Σ.Υ. , εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και εμμίσθους υγειονομικούς σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές , φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π που έχουν πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο,
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες του Τομέα της περιοχής σας για σχετική ενημέρωση.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα ασφαλιστικής ικανότητας "ΑΤΛΑΣ" αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Ταμείου.
Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών και οι σχετικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου εξακολουθούν να ισχύουν.
Για τις συζύγους που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει αφού διαπιστωθεί η θεώρηση του άμεσα ασφαλισμένου για το 2015 να προσέλθουν στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tsay.gr –περίθαλψη- δικαίωμα περίθαλψης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 191/2005 (ΦΕΚ Α΄234/27-9-2005.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ
"ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ


πηγή : www.tsay.gr

Αλλαγή ΦΠΑ σε Φυσιολογικούς Ορούς και "Θαλασσινό Νερό"

Σε συνέχεια της υπ αριθμ. ΠΟΛ 1256 που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2014 ο συντελεστής ΦΠΑ των
 • αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού και
 • αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού 
 μετακυλίεται στο 23% με σκοπό την ομογενοποίηση των συντελεστών ΦΠΑ από φορολογικές και τελωνειακές αρχές ενώ κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 33079000


Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΤΡΙΤΗ 23 ΚΑΙ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΑΛΛΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΓΕΝΑΡΗ

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

απογραφη επιχειρησεων

Οι επιχειρήσεις θα κάνουν κανονικά απογραφή για την 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά δεν θα την χρησιμοποιήσουν για τα αποτελέσματα του έτους 2014. Σύμφωνα με συζητήσεις που έχουν γίνει στο υπουργείο, με υπηρεσιακούς παράγοντες, θα χρησιμοποιήσουν το 10% των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει μέσα στην χρήση, ώστε να μην βγουν μεγάλες διαφορές στα αποτελέσματα των εταιριών αυτών.

Από την πείρα που έχουμε μέχρι σήμερα , αν χρησιμοποιηθεί ως απογραφή έναρξης η πλασματική απογραφή του 2013, δηλαδή το 10%

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Από σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014 είναι διαθέσιμα τα ειδοποιητήρια Β΄εξαμήνου 2014


"Από σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014 είναι διαθέσιμα τα ειδοποιητήρια Β΄εξαμήνου 2014 για τους ελεύθερους επαγγελματιες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.  

Παρακαλούνται όσοι φαρμακοποιοί (και μόνο αυτοί) έχουν ή είχαν υπαχθεί παλαιότερα στο νόμο 3232, να επικοινωνήσουν με την κεντρική υπηρεσία, καθώς υπάρχει η πιθανότητα το ειδοποιητήριο να μην είναι σωστό."
Κάνοντας log in....
...μπαίνετε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο και εκτυπώνετε από εδώ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Σεπτεμβρίου!

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς μας...

..μέχρι την Τετάρτη 24/12

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΑΒΒΟΤΤ: ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ PULVO 47

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Μετά τις εγκρίσεις του ΕΟΦ του νέου παρασκευαστή/συσκευαστή & της αντίστοιχης μελέτης σταθερότητας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι  το φαρμακευτικό σκέυασμα   PULVO 47®
επανακυκλοφορεί και είναι διαθέσιμο στην αγορά.

Στα πλαίσια της πολύ καλής συνεργασίας μας σας πληροφορούμε τα εξής:

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Αντιμετώπιση της έλλειψης BCG-Συνταγογράφηση σε πράσινες


Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τη δυνατότητα συνταγογράφησης των φαρμάκων SII-ONCO-BCG και CALGEVAX τα οποία εισάχθησαν εκτάκτως για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε BCG

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΑΒΒΑΤΩΝ

Όπως αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση
1) Συνέχιση του τρόπου λειτουργίας των Σαββάτων με 1 στα 4
2)επανεκτίμηση και νέα Γενική Συνέλευση μετά το πέρας των εορτών

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΑΒΒΑΤΩΝ

ΣΕ PDF ΕΔΩ
https://www.dropbox.com/s/4s37lm96jk61iri/efimeriesSAVVATON2.pdf?dl=0

ΣΕ ΕXCEL ΕΔΩ
https://www.dropbox.com/s/xwecwfam296oqxg/efimeriesSAVVATON.xls?dl=0

Αν κάποιος έχει πρόβλημα με κάποιο Σάββατο και θέλει να παραμείνει κλειστός τότε
ή α) αν θέλει κάποιο επόμενο Σάββατο, ας ενημερώσει έως την Παρασκευή το μεσημέρι να αλλάξει Σάββατο (χώρος υπάρχει)
ή β) αν δε θέλει, να αφαιρεθεί τελείως (εξαιρούνται οι ολοήμερες που πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης)
ή αν μοιραστούν απο εβδομάδα, τότε απλά θα επικολλήσει χαρτί στην πόρτα του ότι θα παραμείνει κλειστός, μιας και η δύναμη των εφημερευόντων φαρμακείων υπερκαλύπτει τις ανάγκες της πόλης.

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Η ΠΕΜΠΤΗ 4.12.2014

Επίσημη ανάρτηση απο πφσ
Μόνο γι' αυτό τον μήνα, τελευταία μέρα κατάθεσης συνταγών έως και την Πέμπτη 4.12.2014, προκειμένου να εξοφληθούν έγκαιρα οι τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΕΚΤΑΚΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ .
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ

               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον ΕΟΠΥΥ με εκπροσώπους του  ΠΦΣ, καθορίσθηκε η διαδικασία που  θα ακολουθηθεί για την εξόφληση των  ληξιπροθέσμων οφειλών των ταμείων που εντάχθηκαν στον Οργανισμό και η οποία έχει ως εξής:
Για τα ταμεία:
- ΤΑΥΤΕΚΩ/ΔΕΗ οφειλές 2011 – 2012
- ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ
- ΤΥΔΕ
- ΤΑΥΤΕΚΩ/ΟΤΕ οφειλές  2011 - 2012

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των συλλόγων, είτε τηρούν διανεμητικούς λογαριασμούς είτε όχι ,  όπως έγινε και με τη πληρωμή του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΟΤΕ.
Οι  πρόεδροι των Φ.Σ. που δεν τηρούν Διανεμητικό Λογαριασμό  θα  συμπληρώσουν και θα  αποστείλουνΥπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα  το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ταμεία, καθώς επίσης και τις φορολογικές ενημερότητες των φαρμακείων που έχουν παρακρατήσεις και εκχωρήσεις, έως την Παρασκευή 5/12/2014 στην ταχ. Διεύθυνση Πειραιώς 181, υπόψη κου Αγάλια.
Μέχρι την Δευτέρα 1/12/14 η υπηρεσία της ΚΜΕΣ θα αποστείλει το αρχείο πληρωμών στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  με τους δικαιούχους φαρμακοποιούς και όλοι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι (με Διανεμητικό και μη) θα ζητήσουν και θα συγκεντρώσουν άμεσα από τους φαρμακοποιούς τις φορολογικές ενημερότητες, διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής τους
Σε πρώτη φάση θα γίνει άμεσα η πληρωμή των φαρμακείων χωρίς εκχωρήσεις και παρακρατήσεις ενώ αμέσως μετά θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές  των υπολοίπων.
Κατά την πληρωμή οι φαρμακευτικοί σύλλογοι θα παραλαμβάνουν από το φαρμακείο υπεύθυνη δήλωση (μία για όλα τα ταμεία) περί αποδοχής της έκπτωσης του 3,5%, και ξεχωριστό πιστωτικό τιμολόγιο ανά ταμείο,  το οποίο θα έχει εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ.
Σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά την πληρωμή του Οίκου Ναύτου, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία όπως και στα παραπάνω ταμεία, μόλις ολοκληρωθεί η  εκκαθάριση των συνταγών.
Ο ΠΦΣ στοχεύει στην ολοκλήρωση της εξόφλησης των ληξιπροθέσμων έως την 31/12/2014  και οι πιέσεις μας κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, μέχρι την Παρασκευή 5/12/2014, όλοι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι πρέπει να αποστείλουν στην ΚΜΕΣτις φορολογικές ενημερότητες των φαρμακείων που έχουν παρακρατήσεις, εκχωρήσεις, στην ταχ. Διεύθυνση Πειραιώς 181, ΤΚ 11853 υπόψη κου Αγάλια.

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

με κάθε επιφύλαξη ως προς την ισχυ της αναρτησης

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΠΦΣ και μόνο για αυτή την κατάθεση (συνταγών Νοεμβρίου) θα υποβάλλουμε συνταγές μέχρι και Πέμπτη 4-12-2014.

Αυτό γίνεται για να διευκολυνθούν οι διεργασίες για την έγκαιρη αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων αλλά και την κανονική πληρωμή μηνός (συνταγές Σεπτεμβρίου

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

Βγήκε το προσχέδιο εφημεριών. Δε θα εκτυπωθεί αυτή την εβδομάδα αλλά περίπου στις 10 Δεκέμβρη,οπότε κοιτάξτε τις υποχρεώσεις σας. Δεν βγήκαν ακόμα οι καρτέλες εφημεριών Σαββάτων μιας και θα γίνει Γενικιή Συνέλευεση, το πιο πιθανό την Τετάρτη το βράδυ, για να παρθούν αποφάσεις και θα συμπληρωθούν μετά κατά απόφαση της ΓΣ. Υπενθυμίζουμε ότι τα ζεύγη που εκτελούν τις αργίες είναι κληρωμένα.

Προσχέδιο εφημεριώνΠαρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Θέση του Φαρμακοποιού Χαρίση Ιωάννη για τη λειτουργία των Σαββάτων


Για τη δική σας ενημέρωση και μόνο.

;Ena κεντρικό φαρμακείο που ξεκίνησε το ελεύθερο ωράριο του Σαββάτου, πλέον έβγαλε και ταμπέλα έξω που γράφει ανοιχτά 9-3 ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ.

Οι προσωπικές μου σκέψεις, (αφορούν εμένα ως Γιάννη και όχι ως άποψη ΔΣ) είναι ότι για να σωθεί


1) όσοι περισσότεροι ανοίγουν , έστω και ελεύθερα , θα είναι καλό, για να μη δημιουργηθεί μονοπώλιο. Εφόσον κάποιοι επέλεξαν ελεύθερο ωράριο, τότε ελεύθερο για εμένα ίσως δε θα είναι 9-3, αλλά 12-2:30
2) Δεδομένου ότι λειτουργώντας προσωπικά Σάββατο, ο τζίρος του φαρμακείου μου δεν μου κάλυψε τα λειτουργικά έξοδα, με προβληματίζει ως αν πρέπει

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Νεότερα για την εκτέλεση συνταγών Νοεμβρίου

Ουσιαστικά δε θα αλλάξει κάτι για αυτόν το μήνα, με την εξαίρεση ότι πλέον εμβόλια και φάρμακα πάνε μαζί και ότι το ματσάκι Α με τα πρωτότυπα, αντί για εκτός φακέλου θα το έχουμε εντός, αν και ο ΕΟΠΥΥ Τρικάλων θα προτιμούσε το ματσάκι απέξω για να το ελέγξει πρώτα και μετά να το τοποθετήσει εντός και να σφραγίσει το φάκελο
Από Δεκέμβρη ίσως έχουμε κάποιες αλλαγές.
Πάντα τις οδηγίες θα τις βρίσκετε στοsite στην αντίστοιχη σελίδα

Υποβολή συνταγών ΕΟΠΥΥ- ΟΔΗΓΙΕΣΜέχρι και τις συνταγές του Νοέμβρη του 2014- Από το μήνα Δεκέμβρη περιμένουμε Τροποποιητικές ως προς τους ανασφάλιστους  1) Τοποθετεί εντός του φακέλου υποβολής συνταγών:

 • Τα 3 πακέτα των συνταγών ( α. χειρόγραφες, β. ηλεκτρονικά εκτελεσμένες κανονικά φάρμακα και συνταγές εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος  γ. ανασφαλιστοι)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ:Το πακέτο με τις συνταγές αναλωσίμων, ένα αντίγραφο (1/3) του τιμολογίου τους και το αποδεικτικό του e-ΔΑΠΥ  και την προαιρετική κατάσταση αναλωσίμων

 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ+ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • Το μικρό φάκελο με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (sta τρικαλα δεν υπάρχει)
 • ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΚΕΛΟ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • φακελος ανασφαλιστων: αντιγραφο τιμολογιου 


2) Συγκεντρώνει τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλει, δηλαδή:

Το φάκελο με τις συνταγές,  και εκτός του φακέλου 2 “πακέτα”:

Α πακέτο:
 • Μία (2/3) Συγκεντωρική κατάσταση Φαρμάκων (εμβόλια και αναλώσιμα δε χρειάζεται)
 • Τα 3 πρωτότυπα (2/3) τιμολόγια (α. κανονικό, β. εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος, γ.αναλωσίμων δ. ανασφαλιστοιπρος τον ΕΟΠΥΥ
 • Το συνοδευτικό σημείωμα της ΚΜΕΣ (χωρίς τα υποδείγμταα τιμολογίων)
 • και το αποδεικτικό του e-ΔΑΠΥ 
Το πακέτο αυτό θα μπει εντός του φακέλου συνταγών, ΑΛΛΑ προς το παρόν και για το μήνα Νοέμβρη του 2014, καλό είναι να τον έχουμε απέξω για να γίνει ο έλεγχος από τον ΕΟΠΥΥ Τρικάλων, και αφού ελεγχθεί, θα μπει εντός των συνταγών και θα σφραγιστεί!
Β πακέτο:
 • Αίτηση του Φ/ού!!!
 • από Ένα αντίγραφο (3/3) της Συγκεντρωτικής Κατάστασης φαρμάκων (εμβόλια και αναλώσιμα δε χρειάζεται)
 • Από 1 αντίγραφο (3/3) των τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ (α. κανονικών φαρμάκων,  εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος, β. αναλωσίμωνγανασφαλιστοι)
 • Το τιμολόγιο προς το ΤΕΑΠΑΣΑ ( αν υπάρχει) προκειμένου να υποβληθεί στο εν λόγω ταμείο
 • Την απόδειξη φορολογικής ενημερότητας, και
 • Την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Το συνοδευτικό σημείωμα της ΚΜΕΣ  αντίγραφο (χωρίς τα υποδείγμταα τιμολογίων)
 • και το αποδεικτικό του e-ΔΑΠΥ αντίγραφο

Τα αναλώσιμα διαβήτη:

Τα παραπεμπτικά, μαζί με φωτοτυπία του ξεχωριστού τους τιμολογίου σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα σε ξεχωριστό φάκελο ΕΟΠΥΥ και το πρωτότυπο τιμολόγιο έξω από το φάκελο του ΕΟΠΥΥ, στο ματσάκι Α όπως κάνουμε και για  το τιμολόγιο και την συγκεντρωτική των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.


Περίπτωση Β

Δείτε τις οδηγίες για το σημείωμα και την τιμολόγηση στο σάιτ του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δεν ξεχνάμε να εκτυπώνουμε από την πύλη της ΚΜΕΣ το σημείωμα των κρατήσεων του ΤΣΑΥ και να το βάζουμε στα έξοδά μας
 

Ξεκινάμε:
1) Τοποθετούμε εντός του φακέλου υποβολής συνταγών:
Α) Τις συνταγές μας, δηλαδή: 
 • Τα  3 πακέτα των συνταγώνα. χειρόγραφες (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα), β. κανονικές ηλεκτρονικά εκτελεσμένες, γ. συνταγές ανασφάλιστων που αριθμούνται ξεχωριστά)
 • Το μικρό φάκελο με τα παραπεμπτικά αναλωσίμων: παραπεμπτικά, πρωτότυπο τιμολόγιο (1/3), 
  το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνετε από eΔΑΠΥ.
 • Το μικρό φάκελο με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (αν υπάρχει, με διαχωρισμό των εμβολίων από τα λοιπά φάρμακα)
Β) Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, δηλαδή: 
 • Την πρωτότυπη ΣΚΠ (1/3) ( Συγκεντρωτική Κατάσταση φαρμάκων-εμβολίωνΓια τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη και συνταγές ανασφάλιστων ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ καθόλου ΣΚΠ)
 • Τα πρωτότυπα τιμολόγια [α. φαρμάκων-δείτε παράδειγμα (1/3)β. συνταγών ανασφάλιστων (1/3)γ.ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές (1/3)]
 • Το σημείωμα της ΚΜΕΣ (1/2) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή
και κλείνει ο λευκός φάκελος του ΕΟΠΥΥ. 

Σε πρώτη φάση καλά είναι να μην κλείσουμε το φάκελο, αλλά να τον έχουμε ανοιχτό για να ελέγξουν πιο εύκολα από τον ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Απέξω συμπληρώνονται τα στοιχεία και ειδικά αθροίζονται τα 3 τιμολόγια (φάρμακα + αναλώσιμα + ανασφάλιστοι) και τον αριθμό όλων των συνταγών (φάρμακα + αναλώσιμα + ανασφάλιστοι)

2) Συγκεντρώνει τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλει, δηλαδή:


Εκτός του φακέλου με τις συνταγές,  έχουμε:

Α ΠΑΚΕΤΟ
 • Αίτηση
 • 1 αντίγραφο ΣΚΠ (2/3)
 • 1 αντίγραφο τιμολογίων [α. φαρμάκων-δείτε παράδειγμα (2/3),β. συνταγών ανασφάλιστων (2/3)γ.αναλωσίμων του σακχαρώδη διαβήτη (2/3)δ. ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές (2/3)]
 • Την απόδειξη φορολογικής ενημερότηταςκαι
 • Την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας

B ΠΑΚΕΤΟ 
 • Το σημείωμα της ΚΜΕΣ (2/2) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή 
 • 1 αντίγραφο ΣΚΠ (3/3)
 • 1 αντίγραφο τιμολογίων [α. φαρμάκων-δείτε παράδειγμα (2/3),β. συνταγών ανασφάλιστων (3/3)γ.αναλωσίμων του σακχαρώδη διαβήτη (3/3)δ. ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές (3/3)]Επίσης:

Σημαντικές οδηγίες ΕΟΠΥΥ για τον τρόπο υποβολής συνταγών και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία

ΩΣ Φαρμακευτικός Σύλλογος Τρικάλων συστήνουμε να μην ετοιμάσετε τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι να μας έρθουν περισσότερες οριστικές αναλυτικές οδηγίες!

Ουσιαστικά τι θα αλλάξει
1) το ματσάκι με τις πρωτότυπες καταστάσεις και τα πρωτότυπα τιμολόγια+αποδεικτικο κμεσ και εοπυυ, θα μπαίνουν ΜΕΣΑ στο φάκελο με τις συνταγες ΑΛΛΑ για καλύτερο έλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ Τρικάλων , καλά είναι να τα έχουμε απέξω σε ένα φάκελο, να και μετά τον έλεγχο να τον βάζουμε μέσα και να τον σφγραγίσουμε
2) Στα αναλώσιμα δε θα αλλάξει κάτι. Ο ΦΣ Αθηνών έγραψε ίσως κατά λάθος, ότι θα χρειάζεται συγκεντρωτική αλλά όπως αναφέρεται παρακάτω, μάλλον δε θα αλλάξει το παραμικρό
3) Για όσους εκτελούν ανασφάλιστους, δεν αλλάζει κάτι για τις συνταγές Νοεμβρίου! Για το Δεκέμβρη θα δοθούν διευκρινηστικές!!!

ΠΦΣ: Διευκρινίσεις προς τους ΦΣ για την υποβολή λογαριασμών φαρμακείων

Αθήνα, 27/11/2014
Αριθμ. Πρωτ. 3344

ΠΡΟΣ
- Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
- Όλα τα φαρμακεία


Θέμα: Υποβολή λογαριασμών φαρμακείων

Σχετικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ υπ΄αριθμ. ΔΒ4Γ/33/οικ. 41793 (πατήστε ΕΔΩ)

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το προαναφερόμενο σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, προκύπτουν οι εξής αλλαγές, σχετικά με την υποβολή των συνταγών στον ΕΟΠΥΥ:


1. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα είναι εντός των φακέλων και τα αντίγραφα θα παραμένουν εκτός.

2. Θα εκτυπώνονται δύο καταστάσεις ΚΜΕΣ, (ΣΣΥ – Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής) η μία εξ αυτών θα αποστέλλεται στην ΠΕΔΙ, και η άλλη θα συνοδεύει τις συνταγές εντός του φακέλου.

3. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναφορά για την αίτηση προς την ΠΕΔΙ, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η κατάθεσή της.

4. Η κατάθεση για τις συνταγές των ανασφάλιστων δεν αλλάζει προς το παρόν για την υποβολή αυτού του μήνα.

5. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι με Διανεμητικό Λογαριασμό, εφόσον έχουν την δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου υποβολής λογαριασμών, να αποστέλλουν αντίγραφο του αρχείου στο ΚΜΕΣ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία

ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Το υπ'αρ. πρ.οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο.
2. Το υπ'αρ. πρ. 1106/11-11-2014 έγγραφο του ΦΣ Κιλκίς
3. Το υπ'αρ. πρ. 3257/19-11-2014 & 3258/18-11-2014 έγγραφα του Π.Φ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Τα παραστατικά υποβάλλονται από το φαρμακείο στην...


... οικεία ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ ή στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο (σε περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού συλλόγου) συμπληρώνοντας σχετική αίτηση προς τον Οργανισμό (εκτός φακέλου), που θα περιέχει δήλωση του φαρμακοποιού ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3457/2006 και του Π.Δ. 121/2008, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) θα περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά για κάθε ημέρα τα στοιχεία που αφορούν εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, των ορών και των παραγώγων αίματος, αλλά και των συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του Ν. 4270/2014 (Ανασφάλιστοι - σχετ. υπ'αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β' 1753/28.06.2014) Υ.Α.).

Στις περιπτώσεις διανεμητικών λογαριασμών, και εφόσον τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο υποβολής λογαριασμών, παρακαλείται ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος να διαβιβάζει αντίγραφο αυτού στο Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών (ΚΜΕΣ).

Αναφορικά με το αίτημα για ανεξάρτητη αρίθμηση των χειρόγραφων συνταγών, σας ενημερώνουμε ότι έχει διαβιβαστεί σχετικό ερώτημα στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ και θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο έγγραφο.

Υπενθυμίζεται η μοναδικότητα κάθε ταινίας γνησιότητας φαρμάκου (μοναδικός σειριακός αριθμός - Barcode) και ότι σε περίπτωση που ο σειριακός αριθμός καταχωρηθεί, είτε με συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικου (barcode reader) είτε με πληκτρολόγησή του, η ταινία γνησιότητας ακυρώνεται και δεν δύναται να ξαναχρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών δεν αναγνωριστεί κάποιο barcode, ο φαρμακοποιός υποχρεώται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ή τον ΕΟΦ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληκτρολογεί τυχαία barcode σκευασμάτων. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία τέτοιου είδους φαρμάκων.

Όπως είναι γνωστόν με την υπ'αρ. ΕΜΠ4 (ΦΕΚ Β' 3057/18-11-2012) υπουργική απόφαση, η υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία ισχύει για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τα φάρμακα που εντάσσονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία μόνο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις φαρμάκων ή ασθενειών, οι οποίες εξειδικεύονται στις παραγράφους 4 και 5 της εν λόγω απόφασης, η δε συνταγογράφηση με χρήση εμπορικού ονόματος δεν μπορεί να υπερβεί το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους. Κατόπιν τούτου για την καλύτερη εφαρμογή της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αρ. 62494/15-07-14 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1920/Α/16-07-2014), η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, υποχρεούται να προσαρμόσει καταλλήλως, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε κατά την έκδοση των συνταγών οι ιατροί να υποχρεούνται να συνταγογραφούν αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση δραστικής ουσίας και όχι εμπορικής ονομασίας. Σε αυτή την περίπτωση οι συνταγογράφοι ιατροί θα επιλέγουν την επιθυμητή δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και τη δοσολογία που θα καλύπτει μηνιαία θεραπεία. Η συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία θα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική υπουργική απόφαση και δε μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους. Επίσης η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως ώστε μετά την εκτέλεση της συνταγής από το φαρμακείο, σε κάθε επόμενη συνταγογράφηση (ιστορικού ασθενούς) οι ιατροί να έχουν πρόσβαση μόνο στη δραστική ουσία που έχει χορηγηθεί στο παρελθόν στον ασθενή και όχι στα εμπορικά σκευάσματα που χορηγούνται κάθε φορά.

Επισημαίνεται ότι δεν τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των αναλωσίμων υλικών, τα οποία εξακολουθούν να υποβάλλονται σε ξεχωριστό πακέτο και με ξεχωριστό τιμολόγιο. Οι χορηγήσεις αναλωσίμων δεν είναι συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ΣΚΠ. Επίσης, δεν απαιτείται ξεχωριστή ΣΚΠ για τα αναλώσιμα.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του υπ'αρ. πρ. ΟΙΚ.7667/21-02-2014 εγγράφου, καθώς επίσης ισχύουν οι λοιποί όροι - υποχρεώσεις της υπ'αρ. πρ. οικ. 48932/27-11-2012 εγκυκλίου με τις τροποποιήσεις αυτής να έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο σχετικό 1 έγγραφό μας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου νέου κλειστού φακέλου με τα πρωτότυπα προς το τμήμα επεξεργασίας και ελέγχου συνταγών, αλλά μέσα στο φάκελο υποβολής (σε ένα ή και περισσότερους αν αυτό απαιτείται) τοποθετούνται η πρωτότυπη ΣΚΠ, τα πρωτότυπα τιμολόγια, το ένα αντίγραφο του ΣΣΥ (Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ΚΜΕΣ), τα τρία πακέτα συνταγών φαρμάκων και το πακέτο των αναλωσίμων. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Ο πρόεδρος 

Δημήτριος Α. Κοντός

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΠΦΣ: Αναγνώριση, έκδοση και εκτέλεση διασυνοριακών συνταγών

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. οικ.41586/25-11-2014 έγγραφο των Δ/νσεων Φαρμάκου και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση διασυνοριακών συνταγών κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για να δείτε το έγγραφο,


... πατήστε ΕΔΩ.

Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω έγγραφο καθώς και το έντυπο της συνταγής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο του Εθνικού Σημείου Επαφής, που φιλοξενείται στοwww.eopyy.gov.gr.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΟ-24 ώρες περιθώριο για ακύρωση συνταγής

«Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 21/11/2014 η δυνατότητα ακύρωσης της εκτέλεσης συνταγής θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες φαρμακοποιούς στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για διάστημα 24 ωρών από την εκτέλεση της συνταγής.»

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ

Δεδομένης της αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί με το ωράριο των Σαββάτων, έρχονται συνεχώς νέες προτάσεις. Υπάρχει μια μικτή ιδέα που ήρθε από άλλους συνάδελφους και θα συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση, εφόσον γίνει καθολικά αποδεκτή από το 100%. Εννοείται ότι θα συζητηθούν όλες οι προτάσεις και οι ιδέες του καθενός.

Πλάνο σχεδιασμού.

*Δημιουργούνται 4 γκρουπ 16-17 φαρμακείων , Α, Β, Γ , Δ τα οποία εφημερεύουν κυκλικά. Κάθε συνάδελφος, πριν την εκτύπωση των εφημεριών, επιλέγει ο ίδιος σε ποιο γκρουπ θα μπει. 
*Τα συστεγασμένα μπορούν να  μετράνε ως μία πόρτα. 
*Δε θα ισχύει αυτό από 15 Ιουνίου εως 30 Αυγούστου, όπου είναι η περίοδος του πενθήμερου Καλοκαιριού και θερινών διακοπών. 
*Επιπρόσθετα 4 Σάββατα με εμπορικό ενδιαφέρον το χρόνο, προσυμφωνημένα, τα φαρμακεία θα ανοίγουν ελεύθερα. π.χ. ( Τα δύο τελευταία Σάββατα του χρόνου, όπου είναι ο μύλος των ξωτικών, το Μεγάλο Σάββατο, και το το Σάββατο των αποκριών ή το Σάββατο που αρχίζουν οι χειμερινές εκπτώσεις).

Πλεονεκτήματα της πρότασης
1) Εφόσον γίνει αποδεκτή από το 100% , τότε θα διαφυλάξουμε το ωράριο από μεγαλύτερη καταστροφή
2) Ευελιξία στο φαρμακοποιό να επιλέγει αυτός την ομάδα που θέλει και να τη ρυθμίζει ανάλογα με τις υποχρεώσεις του
3) δυνατότητα να μεταπηδάει από το ένα γκρούπ στο άλλο, ανάλογα με τις ανάγκες του, με την προυπόθεση ότι η επιλογή του για αλλαγή στο γκρουπ θα κοινοποιείται πριν τη δημοσίευση των εφημεριών
4) Σύγκλιση των ιδεών με ωφέλη προς όλες τις κατευθύνσεις με εικόνα πολλών φαρμακείων μεν το Σάββατο αλλά ταυτόχρονα και 3 Σάββατα ελεύθερα για προσωπικό χρόνο.

Φυσικά όλα αυτά θα συζητηθούν στην επόμενη ΓΣ, όπου θα γίνει η εκτίμηση της παρούσας κατάστασης και η ανταλλαγή απόψεων. Όποιος άλλος ενδιαφέρεται , μπορεί να αποστείλει στη Γλυκερία αντίστοιχα σχέδια, τα οποία θα αναρτώνται.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Τρόπος σύνταξης των εφημεριών Σαββάτων


Επειδή αρκετοί ρωτάνε, για το πως συντάχθηκαν τα Σάββατα.
Οι ομάδες των 8-9 ατόμων των Σαββάτων , συμπτήχθηκαν μεταξύ τους και δημιουργήθηκαν ομάδες των 17-18 φαρμακείων. Αυτά εφημερεύουν κυκλικά ανά 4 Σάββατα. Τα 2 απο απο τα 17-18 φαρμακεία επωμίζονται τη διανυκτέρευση και την εφημερία ως τα Σάββατα και τα άλλα επικουρικά 9-2 το μεσημέρι.Συνεπώς αν κάποιος έχει τα διευρυμένα νούμερα, δε θα έχει και ως το μεσημέρι, για ένα στα τέσσερα Σάββατα.Θα υπολογίζει όμως, ότι κάθε 4 Σάββατα , θα είναι ανοιχτός.
Όσον αφορά τα συστεγασμένα, ίσως έγινε κάποια παρεξήγηση μιας και έχω την εντύπωση ότι τα συστεγασμένα θα πιανόταν ως μία πόρτα , εφόσον πηγαίναμε στη λύση του Σάββατου παρα Σάββατου για να μην είναι συνέχει ανοιχτά. Τέλος πάντων, είναι κάτι που όταν διαλευκανθεί , θα διορθωθεί.
Υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία αυτή είναι πιλοτική και θα πρέπει να ξαναεκτιμηθεί με όλες τις παραμέτρους και πιθανότερες άλλες προτάσεις από όλες τις πλευρές.

Χαρίσης Γιάννης