Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΔΩ
(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ PHARMATEAM)

Μνημονίου συνέχεια: 
Θα ξεκινήσουμε λέγοντας πως στο κείμενο γίνεται εκτενέστατη αναφορά για τα φαρμακεία και μάλιστα σε όλο το μήκος του θα βρείτε πόλλές αναφορές.
 1. Σελ. 11, Ο τομέας των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι από τους περισσότερο υποσχόμενους τομείς εξαγωγών:  Pharmaceuticals are among the most promising export sectors. Greek pharmaceuticals are characterised by both a growing market share and above-average world export growth over the last decade. The presence of multinational pharmaceutical companies in Greece offers the opportunity for knowledge spill-overs and access to R&D resources which have been scarce in Greece due to the large share of SMEs. Significant investments are underway in this sector and an effort to promote FDI and improve the R&D framework could help to further improve competitiveness.      

Πανελλήνια διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης σε ΟΠΑΔ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ 25/2/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 25/ 2/ 2011 , σύσκεψη στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου , μεταξύ του προέδρου του ΟΠΑΔ κ. Κυριάκου Σουλιώτη , του πρόεδρου του Π.Φ.Σ. κ. Θεοδ. Αμπατζόγλου  και των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής , Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κ.κ.
Κων. Λουράντου, Κων. Κούβαρη και Κυρ. Θεοδοσιάδη. Από την σύσκεψη προέκυψε ότι παρά τις μεγάλες προσπάθειες  των  Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και του ΟΠΑΔ, για επίλυση του θέματος των πολύμηνων καθυστερήσεων στην εξόφληση των λογαριασμών των φαρμακείων που υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άμεση λύση.

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) φαρμάκων του ΟΑΕΕ, συνταγογραφούν ηλεκτρονικά και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ με χρήση του Σ.Η.Σ.
Ο αριθμός των γιατρών αυτών ανέρχεται πανελλαδικά σε 2.546 γιατρούς.
Η ένταξη των υπολοίπων 7.500 συμβεβλημένων γιατρών θα γίνει μετά την εγγραφή τους στο Σ.Η.Σ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 31 Μαρτίου 2011.

Παρακαλούμε τους συμβεβλημένους με τον ΟΓΑ φαρμακοποιούς να εκτελούν τις συνταγές αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών».

Επισημαίνουμε ότι δεν θα πρέπει να εκτελούνται συνταγές αν το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου αναφέρει άλλο ταμείο από αυτό της συνταγής.


Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (2/2011) από 23/2/11

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (2/2011) από 23/2/11Αθήνα 18/2/2011
Αρ. Πρωτ:A3-295
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 02/2011
ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.
Πληροφ :Ν.Δημητρακόπουλος
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3893398 begin_of_the_skype_highlighting              210 3893398      end_of_the_skype_highlighting
FAX : 210 3805009
ΘΕΜΑ : “ Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης “
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91,1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.
3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).
4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58A/23-04-2010).
5. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
6. Το Ν.Δ. 136/46 Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α/09) Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ154/Α/07-09-2010) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/13-10-2010 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Κων/νου Ρόβλια».
10. Την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ1388/Β/09) Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση, Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.
12. Τα από 26.11.2010 ,10.12.2010 ,23.12.2010, 11.1.2011, 28.1.2011, 4.2.2011 και 11.2.2011 Πρακτικά της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
13. Τις με Α.Π. 86507/20.12.2010 , 88873/28.12.2010 και 11573/14.2.2011 Γνωμοδοτήσεις του Ε.Ο.Φ.
14. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια , ως εξής:
Άρθρο 2
Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%
Άρθρο 3
Το Δελτίο αυτό να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο, η δε ισχύς του αρχίζει από 23/2/2011.
Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ • ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 02 2011 • ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 02 2011 • ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 02 2011


 • Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

  ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

  ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΟΜΑ, ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ Κ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 150 ΕΥΡΩ Κ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΠΑΔ ΄Η ΟΑΕΕ

  Κατά τα άλλα , οι χειρογραφες αυτές συνταγές αριθμούνται κανονικά, αλλά κατα την υποβολή διαχωρίζονται από τις κανονικές συνταγές του ΙΚΑ, ότι κάναμε δηλαδή στο πιλοτικό στάδιο.....

  Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

  ε-syntagografisi στον ΟΠΑΔ

  Επιστολή ΟΠΑΔ προς ιατρούς


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α..) (Ν.Π...)
  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e-syntagografisi.gr) από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑ∆

  Αγαπητοί Συνεργάτες,
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη ∆ευτέρα 21/02/2011, οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΟΠΑ∆ που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων του ΟΑΕΕ (www.e-syntagografisi.gr και τηλ.γραμμή εξυπηρέτησης - 11131), θα συνταγογραφούν φάρμακα για τους ασφαλισμένους και του ΟΠΑ∆ με τη χρήση του ίδιου συστήματος.
  Πιο συγκεκριμένα,
  οι ιατροί του ΟΠΑ∆ θα εισέρχονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων του ΟΑΕΕ (http://www.e-syntagografisi.gr/) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς χρήστη και πρόσβασης που τους έχουν ήδη δοθεί και χρησιμοποιούν (από τον ΟΑΕΕ) για να αναζητήσουν τους ασφαλισμένους του ΟΠΑ∆ και να τους συνταγογραφήσουν φάρμακα. Το ίδιο σύστημα θα εφαρμόζεται και κατά την περίπτωση της συνταγογράφησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ.
  Η ένταξη των υπολοίπων συμβεβλημένων ιατρών του ΟΠΑ∆ θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη φάση, για την οποία θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση.
  Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης στο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων (www.e-diagnosis.gr και τηλ.γραμμή εξυπηρέτησης - 1135) ορίζεται η ∆ευτέρα 28/02/2011.
  Προσδοκούμε στη συνέχιση της καλής μας συνεργασίας.

  Με εκτίμηση Κυριάκος Σουλιώτης
  Πρόεδρος ∆.Σ. ΟΠΑ∆ Λέκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


  το αρχείο σε .pdf θα το βρείτε ΕΔΩ

  Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

  Νεες εφημεριες

  Πατήστε εδώ  
  για τις εφημερίες

  Ατομικά φαίνονται κ εδώ

  Να σας ενημερώουμε ότι λόγω αποχώρησης μέλους από τις εφημερίες, είναι διαθέσιμη η
  εφημερία του Μεγάλου Σαββάτου εως τις 12 τα μεσάνυχτα. Όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με το σύλλογο....

  Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

  Π. Ε. Φαρμακοβιομηχανίας: Απάντηση στο θέμα της υπερτιμολόγησης γενόσημων φαρμάκων


  xapia_6

  Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων  που προέκυψαν από την ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ. Η. Θεοδωρίδης, κ. Η. Μόσιαλος, κ. Θ. Παραστρατίδης, κ. Π. Στασινός,, κ. Φρ. Παρασύρης, προς τον υπουργό Υγείας, κ. Α. Λοβέρδο, αναφορικά με τις υπερτιμολογήσεις γενόσημων φαρμάκων, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας απέστειλε επίσημη απάντηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
  Δελτίο Τύπου
  Με έκπληξη διαβάσαμε τα

  Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΦΣ

  1. Απολογισμός-ενημέρωση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΝΠΔΔ  Αθήνα, 10-2-2011

  Αριθμ. Πρωτ. 2774

  Προς
  1/ Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
  Της χώρας
  2/ Τακτικούς Εκλέκτορες στον Π.Φ.Σ.


  Αγαπητοί Συνάδελφοι


  Με την ψήφιση του νόμου από την Βουλή επικοινωνούμε μαζί σας για μια πρώτη εκτίμηση των ζητημάτων που μας αφορούν. Χαιρετίζουμε τον μαζικό ενωτικό, οργανωμένο και αποτελεσματικό αγώνα των Φαρμακοποιών που ήταν πρωτόγνωρος σε έκταση, ένταση και διάρκεια.
  Απέναντι μας είχαμε ένα πανίσχυρο πλέγμα δυνάμεων και συμφερόντων.
  Είχαμε αντιπάλους την Κυβέρνηση, κορυφαίους Υπουργούς, το μηχανισμό της Τρόικας, τους μεγαλοδημοσιογραφους των ΜΜΕ και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα.
  Όταν παρουσιάσθηκαν στην αρχή οι απαράδεκτες θέσεις της Κυβέρνησης, φάνηκε ότι ανατρέπεται όλο το τοπίο του φαρμακείου που γνωρίζαμε ως σήμερα.
  Είχαμε απέναντί μας δύο μεγάλα μέτωπα.


  Το πρώτο και σοβαρότερο κατά την άποψή μας ήταν το

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

  ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

  Τα 200μ έγιναν 100μ, και τα συναγογραφικά κέντρα Νοσοκομεία άνω των 150 κλινών  Σε απόσταση 100 μέτρων από την πύλη των Νοσοκομείων άνω των 150 κλινών επιτρέπετε η ίδρυση ή μεταφορά αριθμού φαρμακείων ίσου με τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων τη στιγμή της ψήφισης του Νόμου.

  Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

  Συγκεντρωση του ΦΣ Τρικάλων στη Θεσ/νικη. Άυριο , μέλη του Συλλόγου θα δώσουν ραντεβού στις 8 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγυ  να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη, να συμμετέχουμε όλοι στην πορεία...

  ΘΕΜΑ: "Εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν εκδοθεί από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ"

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


  Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2011
  Αριθ. Πρωτ. 534
  ΠΡΟΣ: 1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
  2. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
  (Σχετ. το υπ' αριθμ. 665/7.2.2011 έγγραφό σας)

  ΘΕΜΑ: "Εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν εκδοθεί από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ"
  Σε συνέχεια της από 7.2.2011 κοινής εγκυκλίου των Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, σας γνωρίζουμε ότι από 7.2.2011 οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων.
  Με το παρόν σας διευκρινίζουμε ότι για την έκδοση συνταγών οι ανωτέρω γιατροί θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων.
  - Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο), ο ΑΜΚΑ ιατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό "ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ" ή "ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ", καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ, η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Η συνταγογράφηση γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά διατάγματα διατάξεις.
  -  Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατομικό έντυπο του θεράποντος ιατρού με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας των χορηγούμενων φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα Προεδρικά Διατάγματα για τη συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμάκων (διατίμηση φαρμάκων, αφαίρεση συμμετοχής, ημερομηνία εκτέλεσης, υπογραφή και σφραγίδα εκτελέσαντος). Η εκτέλεση της συνταγής πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου. Η εξόφληση των συνταγών γίνεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την ίδια διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι τη χρήση των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση.
  - Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζουμε ότι:
  α) Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι τη χρήση των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση και συνεπώς δεν απαιτείται και όταν η αξία τους υπερβαίνει τα 150€..
  β) Ο φαρμακοποιός δεν φέρει ευθύνη για συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν έχουν σχέση με την ειδικότητα του ιατρού.
  γ) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε συνταγή επιτρέπεται να αναγράφονται μέχρι τρία διαφορετικά φάρμακα και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη αγωγής έως ενός (1) μηνός.
  Τέλος επισημαίνουμε ότι έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στην οποία προβλέπεται η νομιμοποίηση της πληρωμής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε συνταγής που εκδίδεται για ασφαλισμένους του από 7 Φεβρουαρίου 2011 και εφεξής.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


  Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/02/2011

  ΠΦΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 8 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑ 6/2/2011

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. συνεχίζονται οι πανελλαδικές απεργιακές κινητοποίησεις με κλείσιμο των φαρμακείων σε όλη την χώρα εκτός απο την Δευτέρα –όπως έχει ήδη προγραμματισθεί - την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Φεβρουρίου.
  Οι φαρμακοποιοί διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που συζητείται και ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

  Εκ του Π.Φ.Σ.


  ΑΥΡΙΟ 90Κ ΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

  ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ..
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΑΚΟΜΑ Κ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ...
  ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι γιατροί εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου για την Υγεία, την ερχόμενη εβδομάδα. Σε απεργία διαρκείας προχωρούν οι γιατροί του ΙΚΑ, ενώ οι νοσοκομειακοί γιατροί Αθήνας και Πειραιά συνεχίζουν με απεργία έως και την επόμενη Πέμπτη.

  Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας αποφάσισε να κηρύξει τριήμερη πανελλαδική απεργία -μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου- από την ερχόμενη Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συνεχίζει και την Παρασκευή με απεργία.

  Τέλος, σε 24ωρη απεργία προχωρά την Παρασκευή και το υγειονομικό προσωπικό του ΙΚΑ.

  Παράλληλα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά προειδοποιούν με πειθαρχικές κυρώσεις όσους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ δεχθούν ασφαλισμένους του ΙΚΑ, σε εφαρμογή της απόφασης των υπουργών Εργασίας και Υγείας.


  Στη συνέντευξη Τύπου των ιατρικών συλλόγων, που δόθηκε στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υγείας, το οποίο τελεί υπό κατάληψη, παρέστη και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κωνσταντίνος Λουράντος, ο οποίος μίλησε για κοινό αγώνα γιατρών-φαρμακοποιών.


  Οι γιατροί ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου και διάλογο από μηδενική βάση, ενώ καταγγέλλουν τον υπουργό πως με «προχειρότητα και αυτοσχεδιασμούς της στιγμής επιχειρεί να στήσει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, προκειμένου να κάμψει την αντίσταση του συνόλου των γιατρών και ειδικότερα των γιατρών του ΙΚΑ».

  «Δεν θα αποσύρουμε ένα σχέδιο νόμου που φέρνει το γιατρό κοντύτερα στον πολίτη» απαντά ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

  Υπενθυμίζεται ότι με κοινή απόφαση υπουργών Υγείας και Εργασίας οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα μπορούν από Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, να απευθύνονται, μέσω των γραφείων του ΙΚΑ, στους 12.500 γιατρούς του Ταμείου των Δημοσίων (ΟΠΑΔ) και στους 4.500 γιατρούς του Οργανισμού Ασφάλισης των Ελεύθερων Επαγγελματιών καθώς και στα Κέντρα Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων.

  Οι γιατροί θα πληρώνονται από το ΙΚΑ για τις επιπλέον υπηρεσίες που θα παρέχουν.

  Την αντιθεσή της στη στάση που κρατούν οι γιατροί εκφράζει με επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών ΕΣΥ.

  Οι Διευθυντές του ΕΣΥ χαρακτηρίζουν «θέατρο του παραλόγου» τα γεγονότα στο υπουργείο Υγείας τα τελευταία 24ωρα και προσθέτουν ότι  για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια γίνεται μια προσπάθεια στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
  Newsroom ΔΟΛ