Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

ΟΠΑΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ 22/08/2011


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ
(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν. Π. Δ. Δ.)
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ
Τ Μ Η Μ Α Α ΄
Α θ ή ν α, 22/07/2011
Αρ. Πρωτ.: Δ2α/ΟΙΚ.19686
Τ α χ . Δ / ν σ η : Μ α κ ε δ ο ν ί α ς 8
Τ α χ . Κ ώ δ . : 104 33 Α Θ Η Ν Α
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς : Γ . Λ Ε Χ Ο Υ Ρ Ι Τ Η Σ
Τ η λ έ φ ω ν ο : 210 8208803
Fax : 210 8208827
URL : www.opad.gr
ΠΡΟΣ:
1)ΟΛΕΣ ΤΙΣ Υ.Π.Α.Δ.
2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ(ΠΕΙΡΑΙΩΣ 134 &
ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ, 11854
ΑΘΗΝΑ)
3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3,
10675 ΑΘΗΝΑ)
4)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
(ΓΚΙΛΦΟΡΔΟΥ 12, 10434
ΑΘΗΝΑ)
ΘΕΜΑ: «ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ »
Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. κατά τη συνεδρίασή του στις
06/07/11 (αρ. πρακτικού 450-Θέμα 30) αποφάσισε τα κάτωθι:
1. Από 25-07-2011, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που
περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των
οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ, δεν απαιτείται θεώρηση
ελεγκτή ιατρού. Για τα εν λόγω ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θα ισχύει η ίδια
διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρονικά εκδιδόμενα
παραπεμπτικά αξίας μέχρι 50 ευρώ.
2. Από 22-08-2011, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες ιατροί
παραπέμπουν
για ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις και συνταγογραφούν
φάρμακα αποκλειστικά μέσω των δύο ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosis και
e-syntagografisi αντίστοιχα) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που σε κάθε
περίπτωση δε μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των παραπεμπτικών (εντολές
υγειονομικής περίθαλψης) και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα. Στις
περιπτώσεις αυτές, το χειρόγραφο παραπεμπτικό (εντολή υγειονομικής
περίθαλψης) ή συνταγή συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του ιατρού,
στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβη σε ηλεκτρονική
συνταγογράφηση ή παραπομπή.

Οι ΥΠΑΔ να αναρτήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Υπηρεσίες τους και να
ενημερώσουν τους οικείους Φαρμακευτικούς και Ιατρικούς Συλλόγους.

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Συμψηφισμός οφειλών φαρμακοποιών προς το Δημόσιο με ανεξόφλητες απαιτήσεις από τον ΟΠΑΔ

Με κάθε επιφυλαξη ως προς την εγκυροτητα της αναρτησης

Συμψηφισμός οφειλών φαρμακοποιών προς το Δημόσιο με ανεξόφλητες απαιτήσεις από τον ΟΠΑΔ

Εκτύπωση
22.07.11


Ο Φ.Σ. Κιλκίς στην προσπάθειά του να διευκολύνει τους συναδέλφους φαρμακοποιούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις για το οικ. έτος 2010-2011, προέβει στη διερεύνηση της δυνατότητας συμψηφισμού οφειλών προς τις ΔΟΥ με τις οφειλόμενες ανεξόφλητες δαπάνες από τον ΟΠΑΔ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1124/27-5-2011 του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνεργασία με τις Τοπικές ΥΠΑΔ, δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς την ΔΟΥ (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ) με συμψηφισμό των ανεξόφλητων δαπανών που έχουν υποβληθεί από φαρμακοποιό στην αρμόδια τοπική ΥΠΑΔ.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

ΟΠΑΔ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΟΠΑΔ)
(ΝΠΔΔ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθήνα, 14.7.2011
Αρ. πρωτ.: οικ. 18864

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά στο θέμα της αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης σακχάρου, μετά από συνεννόηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, η σχετική βάση δεδομένων συμπληρώθηκε με τη διευκρίνιση ότι οι τιμές του Παρατηρητηρίου αφορούν μόνο νοσοκομειακή χρήση και ως εκ τούτου η αποζημίωση του ως άνω είδους στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ γίνεται με βάση το προσκομιζόμενο τιμολόγιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Δημοσιεύτηκε: 19/07/2011

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Λίστες Ιδιωτών Ιατρών συμβεβλημένων με ΙΚΑ

Λίστες Ιδιωτών Ιατρών συμβεβλημένων με ΙΚΑ

Αναρτάται η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ, γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του μεγαλύτερου πλήθους των γιατρών που αποδέχτηκαν τους όρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , με βάση τον Ν3918/.2011/ΦΕΚ 31 και την ΚΥΑ .Φ40021/οικ 4856/397/ΦΕΚ 478//29.3.2011. Η νέα λίστα θα ισχύσει από 11.7.2011.

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

ΥΥΚΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70 ΤΟΥ Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α΄)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΕΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'


ΑΘΗΝΑ, 5/7/2011
Αριθ. Πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ. 76316

ΠΡΟΣ:
Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Σας κοινοποιούμε σε φωτοτυπία το υπ' αριθ. ΦΕΚ 150/27/6/2011 (τεύχος Α') στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 3984/2011, "Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις", και περιλαμβάνει μεταξύ ΄λλων διατάξεις περί φαρμακείων.

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

ΤΣΑΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

αναδημοσιευση απο http://pharmakeutika.blogspot.com/
Το ΤΣΑΥ με σχετικό έγγραφό του μας ενημέρωσε για τα εξής:  1. Τα αναλώσιμα για τη μέτρηση του σακχάρου του αίματος σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτηγράφονται στο συνταγολόγιο φαρμάκων σε χωριστή συνταγή και εξοφλούνται με την διαδικασία που εξοφλούνται τα φάρμακα. Σε περίπτωση που συνταγογραφηθούν στις εντολές των βιβλιαρίων θα αποζημιώνονται ως ονομαστικές δαπάνες. Οι βελόνες φυσιγγοσυριγγων ινσουλίνης θα εξακολουθήσουν να συνταγογραφούνται στις εντολές των βιβλιαρίων

Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

προσοχη! παραταση τιμων εως 15/07...

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ. 73422 της 29-06-2011 ως εξής:
«Για τα αποθέματα των φαρμάκων με παλιές τιμές, που υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμούς και φαρμακεία, παρέχεται η δυνατότητα να πωλούνται με τις παλιές τιμές από τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία μέχρι και την Παρασκευή 15/7/2011».


                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                             ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
                                         
                                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κατόπιν σχετικής παρεμβάσεως του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το Συμβούλιο της Επικρατείας, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 931/2010 αποφάσεώς του, έκρινε ότι δεν αντίκειται στις κοινοτικές διατάξεις, στο Σύνταγμα ή στην ΕΣΔΑ η υποχρεωτική διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής από τα φαρμακεία.