Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Ή αρχή των αλυσιδων "μένουμε Ευρώπη!"

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

 Οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης  και Τουρισμού και Υγείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α) Το άρθρο 21 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος.
Β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α' 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α' 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101).
Γ) Τα άρθρα 49 & 52 παρ. 1 της Συνθήκης της ΣΛΕΕ.


Δ) Του άρθρου 2 υποπαράγραφος Δ12 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94).
Ε) Τις αποφάσεις της Ολομέλειας Δ.Ε.Κ. (C-171/07 & C-172/07) και .(C-570/07 & C-571/07).
ΣΤ) Το άρθρο 4 περ. στ' του ν. 3844/2010.
Ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
Η) Την υπ' αριθμ. Υ25/06-10-2015 άρθρα 2 & 3, απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144/Β'/06-10-2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
Ι) Του άρθρου 45 της υπ' αριθμ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας (ΠΔ 38/2010).
ΙΑ)Το π.δ. 106/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α'/2000)
ΙΒ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 


αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα Υπουργική απόφαση θεσπίζονται νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση φαρμακείων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορηγήσεως, την διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούντων τις άδειες,  φαρμακοποιών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

1. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού χώρας μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε., από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων και εντός αυτής, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και δηλώνονται από τον κάτοχο της αδείας στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ.

2. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) φαρμακείο. Για το έτος 2015 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι πέντε (5) αδειών. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ’ ανώτατο όριο κατ’ έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός αδειών οι δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. 

3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

4. Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης λειτουργούν υποχρεωτικά με την μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση των ΕΠΕ στις οποίες συμμετέχουν μη φαρμακοποιοί, μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20%, και ο ορισθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός για την λειτουργία κάθε φαρμακείου.
Τα φαρμακεία για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό, μπορούν να λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις είτε με όποια εταιρική μορφή του αστικού δικαίου επιλέξουν οι εταίροι τους, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας.

5. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού κράτους μέλους της ΕΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα, πολίτες κράτους-μέλους ΕΕ, δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και τις τιθέμενες προϋποθέσεις στην παρούσα Κ.Υ.Α.

6. Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου απαιτείται ο αιτών (φαρμακοποιός ή μη) να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται από τα υποβαλλόμενα αντίστοιχα έγγραφα, όπως προσδιορίζονται στις οικείες διατάξεις & του άρθρου 216 ν. 4218/2014 (160Α), ήτοι :
α)  Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των κρατών-μελών της Ε.Ε.
β) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1729/1987 ((όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3204/2003 ΦΕΚ 144Α) και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου καθώς και του Ν. 3591/2008, του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως αυτός ισχύει ή να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
γ) Να μην οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία.
δ) Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού να μην έχουν τιμωρηθεί για παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας με οριστική ανάκληση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης. 


Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη

Αποφάσεις ιδρύσεως φαρμακείων που εκδόθηκαν κατά παρέκκλιση του ν. 4336/2015 από Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας στην περίοδο από 20 Αυγούστου 2015 μέχρι την δημοσίευση της παρούσας ΚΥΑ, διατηρούν την ισχύ τους.


Άρθρο 4

Η έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

αναστολη απεργιας

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ.
ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΠΑΝΑΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Ο ΠΦΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ.
ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 5 ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ 20,30-21,00
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΗ
ΑΥΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ
ΑΥΡΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 12 ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ!

Διορθωσεις
1)4 Νοεμβρίου -> Εως μεσάνυχτα εφη γακια
2) 2 δεκεμβρη -> +ραπτης
3)19/12 χιωτη μερα-νυχτα

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Εξελιξεις

Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τους «θεσμούς» για τη σύνταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων.
Το Υπουργείο Υγείας, σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρεθούν ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα αποτρέψουν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς, στην πρόσβαση των πολιτών στο φάρμακο και στην προστασία της δημόσιας υγείας.Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από την πρόσφατη συμφωνία με τους δανειστές, πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστεί η συντονισμένη προσπάθεια για τη καλύτερη δυνατή διευθέτηση όλων των κρίσιμων θεμάτων, επιδεικνύοντας η κάθε πλευρά την απαιτούμενη ωριμότητα και ευθύνη.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
προσοχη το ορθο ειναι 18-21:00 Κουλουριδας
20:30 - πρωι επομενης Σαπουνας

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Ο ΦΣΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΦΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Η ΑΦΙΣΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ.
ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SMS ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ.
επίσης οι Τρικαλινοί να μπουν στο σαιτ αυριο όπου θα βγει και το προσχεδιο Νοεμβρίου.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10/2015 και ώρα 7 το απόγευμα ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΗΞΕ Ο ΠΦΣ.
ΕΠΕΙΔΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ , ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΣΑΙΤ!
Στο μεταξύ, καλού κακού αν περάσετε από το φαρμακείο σας, ρίξτε μια ματιά μη σας λήγει καμία συνταγή Δευτέρα - Τρίτη , και εν ανάγκη, εκτελέστε την έστω και μερικώς

ΠΦΣ για απεργιες

H Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ στην συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου  αποφάσισε την πραγματοποίηση συνεχόμενων 24ωρων κυλιόμενων απεργιών,  από την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν δυναμικά στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση που καταλύει  την φαρμακευτική περίθαλψη προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων και σε βάρος της Υγείας του ελληνικού λαού.
Επίσης οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί εκ νέου συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι .


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Για να τυπώσετε την αφίσα για τις κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών σε όλη τη χώρα, πατήστε:

- Αφίσα Α3, εδώ

- Aφίσα Α4, εδώ

- Poster 33x49, εδώ

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Β98 ή Β98.0 ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Κατόπιν των προτάσεων της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (ΕΕΜΕΠ) από 20 Μαΐου 2015, καταρτίζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

1. Αγωγή εκρίζωσης του Helicobacter pylori παρέχεται από ιατρόγαστρεντερολόγο ή παιδίατρο (σε παιδιά) ή παθολόγο ή γενικής ιατρικής ήγενικής χειρουργικής, μετά από θετικές δοκιμασίες ανίχνευσης του μικροβίου (αντιγόνο κοπράνων, δοκιμασία αναπνοής, ορολογική δοκιμασία, δοκιμασία ουρεάσης ή ιστολογική ανίχνευση). Η δυνατότητα συνταγογράφησης αγωγής εκρίζωσης δεν εξαρτάται από την παρουσία ή μη πεπτικού έλκους. Ως κωδικός διάγνωσης ICD10 τίθεται ο Β98 ή Β98.0 και καλύπτει όλα τα φάρμακα των σχημάτων που αναφέρονται στη συνέχεια. Απαραίτητο είναι να επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική συνταγή φωτοαντίγραφο πρόσφατης εξέτασης με την οποία τεκμηριώνεται λοίμωξη από Helicobacter pylori.2. Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΕΜΕΠ, λόγω υψηλών ποσοστών αντοχής του ελικοβακτηριδίου στην κλαριθρομυκίνη (25%), προτείνονται τα εξής θεραπευτικά σχήματα.

Α. Αγωγή πρώτης γραμμής: 

Ένα από τα εξής σχήματα:

Διαδοχικό σχήμα: 
 • Αναστολέας αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ) x2 +  
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 για 5-7 ημέρες. 
Ακολούθως
 • ΑΑΠ x2 + 
 • κλαριθρομυκίνη 500mg x2 +  
 • μετρονιδαζόλη 500mg x2 για άλλες 5-7 ημέρες.
Ταυτόχρονο σχήμα:
 • ΑΑΠ x2 + 
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 + 
 • κλαριθρομυκίνη 500mg x2 + 
 • μετρονιδαζόλη 500mg x2 για 10-14 ημέρες
- Υβριδικό σχήμα:
 • ΑΑΠ x2 + 
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 για 7 ημέρες. 
 Ακολούθως
 • ΑΑΠ x2 + 
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 + 
 • κλαριθρομυκίνη 500mg x2 + 
 • μετρονιδαζόλη 500 mg x2 για άλλες 7 ημέρες.

 Β. Αγωγή δεύτερης γραμμής (επί αποτυχίας της πρώτης γραμμής):

 • ΑΑΠ x2 + 
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 + 
 • λεβοφλοξασίνη 500 mg x2 για 10 ημέρες.
Επί αποτυχίας και της θεραπείας δεύτερης γραμμής συνιστάται λήψη καλλιέργειας.
Εφιστάται η προσοχή των ιατρών για την τήρηση των προαναφερθέντων πρωτοκόλλων.


Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

ΥΥΚΑ: Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015» 

Σχετ.: 
1. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173, τ.Β΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει έως σήμερα 
2. Το ΠΔ με αρ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116,τ.Α΄,23/9/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015 (ΑΔΑ:73ΟΖΘ-ΔΟΗ) 
4. Το από 5/10/2015 έγγραφο του ΕΟΦ 
5. Τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (6-10-2015) 

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

α γίνει δοκιμαστική διακοπή λειτουργίας όλων των εφαρμογών και συστημάτων το Σάββατο 17/10/2015 απο 9.00 το πρωί έως, περίπου, στις 5.00 το απόγευμα.

ΠΦΣ: Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της ΗΔΙΚΑ, θα γίνει δοκιμαστική διακοπή λειτουργίας όλων των εφαρμογών και συστημάτων το Σάββατο 17/10/2015 απο 9.00 το πρωί έως, περίπου,  στις 5.00 το απόγευμα.
Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες  υπάρχει επίσημη ενημέρωση για προβλήματα   στην  εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, οι συνταγές εκτελούνται χειρόγραφα.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ έχει προγραμματίσει και δρομολογήσει για αμέσως προσεχές μέλλον την μετεγκατάσταση της σε νέο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10 στο κέντρο της Αθήνας. Στο νέο κτίριο στέγασης θα λειτουργήσει και το νέο Κέντρο Δεδομένων (DATA CENTER) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

ΦΣΑ: «ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

Η Περιφέρεια Αττικής, απέστειλε έγγραφο τόσο  προς τους Ιατρικούς Συλλόγους όσο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Αττικής, με το οποίο εφιστούσε την προσοχή στην σωστή συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών που περιέχουν κωδεϊνούχα και ναρκωτικά φάρμακα. 

Επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα, στα πλαίσια των τακτικών και έκτακτων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας στα λειτουργούντα φαρμακεία, έχει βρεθεί μεγάλος αριθμός σχετικών συνταγών , οι οποίες έχουν εκδοθεί από γιατρούς κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4139/2013 και έχουν χορηγηθεί από φαρμακοποιούς κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του αυτού νόμου.  Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, είναι να κατάσχονται οι συνταγές και να αυξάνονται οι  παραπομπές και οι κλήσεις σε απολογία τόσο των γιατρών όσο και των φαρμακοποιών.

Ως εκ τούτου, σας εφιστούμε την προσοχή, για την τήρηση του  νόμου ως προς τον έλεγχο και τις προϋποθέσεις διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων κατά την εκτέλεση τέτοιων συνταγών.Υπενθυμίζουμε ότι κάθε χρόνο από 1η  έως 15η  Ιανουαρίου, πρέπει να καταθέτουν τα φαρμακεία υποχρεωτικά την απογραφή των ναρκωτικών του φαρμακείου

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

ΠΦΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΡΙ

Σε συνέχεια του με Αριθμ. Πρωτ 3103/30-9-2015 εγγράφου του ΠΦΣ, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του νέου API  με όλες τις νέες δυνατότητες που συμπεριλαμβάνει, θα ισχύσει από 1/12/2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ - POS

Αθήνα, 6/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. 3146

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

\
Θέμα: Τερματικά αποδοχής καρτών «POS»

Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν αρκετό χρονικό διάστημα, σας παρουσιάζουμε τις δύο προσφορές των τραπεζών Πειραιώς και eurobank που έχουν σχέση με την απόκτηση εκ μέρους των φαρμακοποιών, των Tερματικών Aποδοχής Καρτών (POS).

Τράπεζα Εurobank:


• Η προνομιακή προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών, ανέρχεται στο 0,85% ανά συναλλαγή. 

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

προσκληση σε συνεδριο


Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

εφημεριες Οκτωβρίου-οριστικοποιήθηκαν

Οριστικοποίθηκαν.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΑΕΛΙΔΑ. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.
οσοι δε μπορουν να εκτυπώσουν , υπάρχουν και στο Συφτα χαρτια
Ο κύκλος κλείνει,
05/10 Δευτερα  ορθες εφημεριες ζαλαβρας αντι γιαννελου
Μετά καμία αλλαγή δε θα αναγνωρίζεται από το σύλλογο.
Για μετέπειτα αλλαγές, θα κολλάτε χαρτί στην πόρτα για την αλλαγή, και θα ενημερώνετε τη Γλυκερία. Αν μπορεί να ενημερώσει ο σύλλογος της εφημερίδες καλώς, διαφορετικά θα το κάνετε εσείς. Καλό είναι να ενημερώνεται και το site αν γίνεται κ να αφήνετε στις αποθήκες 20-30 ενημερωμένα αντίγραφα,
Εκτυπώθηκαν μόνο για 4 εβδομάδες, μιας και πρέπει να κλείσει ο κύκλος, συνεπώς από τα 34 ζευγάρια , μόνο τα 27 έχουν εφημερίες, οι υπόλοιποι τις έχουν κάνει. Η 28η Οκτωβρη είναι κληρωμένη αργία.
Δεδομένου από το Νοέμβριο θα τρέξει νέος κύκλος για να προσαρμοστούν κάποιες αλλαγές, παρακαλείστε όποιοι σκοπεύετε να συνταξιοδοτηθείτε ως το τέλος του έτους να εξαιρεθείτε από τις εφημερίες, για λόγους ευκολίας διαχείρισης των ζευγαριών. Από το ξεκίνημα του νέου κύκλου κ τη δημιουργία σταθερών ζευγαριών, δε θα μπει άλλος μέχρι να φτιαχτεί νέα σταθερή τετράδα, κ δε θα βγει, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
22 ΜΕ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ 22 Ο ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΜΟΡΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ Ο ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 29
στις 24 πήγε Χάιδος -Τσιπουλάκος ενώ στις 31 Σαπουνά Μπατατόλης
Σε Excel
εδω εφημερίες
εδώ Σάββατα Οκτώβρη

σε pdf εφημερίες
se pdf  Σάββατα οκτώβρη

Σάββατο Οκτώβρη (αυτο στις 31 θα δοθεί με τις επόμενες εφημερίες)


Οι συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφα από τα φαρμακεία είτε λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος είτε για όποιο άλλο επιτρεπτό λόγο θα εκτυπώνονται σε ειδικό ενιαίο έντυπο και όχι όπως συνηθιζόταν στην πίσω πλευρά ή όπως αλλιώς.

Όμως η εφαρμογή του μέτρου αυτού αναβάλλεται από την 1-9 που ξεκινούσε κανονικά, ώστε να προλάβουν τα προγράμματα να ενσωματώσουν την διαδικασία και θα εφαρμοστεί από 1-12. Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ: