Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

 Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έγιναν για την  έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και την σχετ. νομοθεσία , σας ενημερώνουμε ότι:

 

Στις πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, περιλαμβάνεται η είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή η εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία , καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους , εφ’ όσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ(3.000,00 € ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου , κατά την πληρωμή ή την εξόφληση.

 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους κατά την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ελέγχεται και το Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ . Αν είναι απογεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών , στο Α.Α.Ε. που εκδίδεται , αναγράφεται σχετικό μήνυμα και ο υπόχρεος πρέπει να προσκομίσει και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εργοδότη. Στις ενημερότητες που προσκομίζονται γίνεται σαφή αναφορά αν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης και άλλης ενημερότητας.

 

Για τις εταιρίες απαιτείται η προσκόμιση Α.Α.Ε. με το Α.Φ.Μ. της εν λόγω  εταιρίας.

 

Το κάθε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται για ένα σκοπό και μπορεί να προσκομισθεί σε μια μόνο συναλλαγή . Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών εκδίδονται και ισάριθμα αποδεικτικά. Καθίσταται σαφές , ότι η κάθε Α.Α.Ε. που προσκομίζεται είναι για μια και μόνο πληρωμή και πρέπει να εκδίδεται καινούργια για κάθε πληρωμή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά.

 

Τα ενημερωτικά σημειώματα δεν αποτελούν αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας .

 

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι για την κατάθεση συνταγών φαρμάκων μηνός Ιανουαρίου 2021 και εφεξής  από τα φαρμακεία , εφ’ όσον το ακαθάριστο συνολικό ποσό της υποβολής  υπερβαίνει τα 3.000,00 ευρώ, θα πρέπει να κατατεθεί  νέο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας .

Τα αποδεικτικά που κατατέθηκαν για τις συνταγές 12ου 2020, επειδή χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή προηγούμενου μήνα , δεν θα προσκομισθούν τα ίδια εκ νέου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σας.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΠΦΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

 


 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ» (ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)
 • Οι συνταγές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που εκτελούνται από 1-1-2021 από τα ιδιωτικά φαρμακεία, είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές.
 • Συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα σε ξεχωριστό πακέτο συνταγών από τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ και δεν αριθμούνται. (Τυχόν χειρόγραφες εκτελέσεις των ηλεκτρονικών συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καταθέτονται στη θέση τους εντός του πακέτου των συνταγών του ταμείου και δεν απαιτείται περαιτέρω διαχωρισμός)
 • Υποβάλλονται σε ξεχωριστό υποφάκελο (όχι σφραγισμένο) που φέρει εξωτερική σήμανση ότι πρόκειται για «ΣΥΝΤΑΓΕΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.» και κατατίθενται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές κάθε μήνα, εντός των ίδιων φακέλων του ΕΟΠΥΥ. (όπως ακριβώς κάνουμε για τις συνταγές Ευρωπαίων πολιτών)
 • Δεν συνοδεύονται από ξεχωριστή Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) αλλά...


 •  συμπεριλαμβάνονται στην ενιαία που είναι μία για όλη την υποβολή του μήνα.
 • Το ξεχωριστό Τιμολόγιο των συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ με τα ίδια στοιχεία τιμολογίου με τα υπόλοιπα, με την ένδειξη «Φάρμακα Ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». (Όλα αυτά θα ενσωματωθούν στα μηχανογραφικά συστήματα των προγραμμάτων διαχείρισης των συνταγών.)
 • Το Πρωτότυπο Τιμολόγιο και το αντίγραφό του, κατατίθενται μαζί με τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα των υπολοίπων τιμολογίων όπως αυτά περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έγγραφα των Συνταγών του ΕΟΠΥΥ και των Ευρωπαίων Πολιτών.
 • Το Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει το πεδίο «ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»


 • Η πληρωμή των συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ κάθε μήνα θα γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή του ΕΟΠΥΥ.
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
 • Με την υποβολή των συνταγών του Ιανουαρίου 2021, τα προγράμματα διαχείρισης φαρμακείου όπως μας ενημέρωσαν, θα έχουν προετοιμαστεί για την έκδοση δύο διαφορετικών τιμολογίων για εμβόλια και φάρμακα.
 • Οι συνταγές των εμβολίων δεν διαχωρίζονται από αυτές των φαρμάκων αλλά παραμένουν στις θέσεις τους.
 • Δεν υπάρχει αλλαγή στην ΣΚΠ η οποία παραμένει μία και ενιαία.
 • Τυχόν συνταγές εμβολίων για Ευρωπαίους Ασφαλισμένους τοποθετούνται στο πακέτο (υποφάκελο) των συνταγών των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων, όπως γίνονταν έως τώρα.
 • Το ξεχωριστό Τιμολόγιο των συνταγών εμβολίων εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ με τα ίδια στοιχεία τιμολογίου με τα υπόλοιπα, με την ένδειξη «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.» (Εμβόλια Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών)
 • Το Πρωτότυπο Τιμολόγιο των Εμβολίων και το αντίγραφό του, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα των Συνταγών του ΕΟΠΥΥ.
 • Το Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει το πεδίο «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.» όπου συμπληρώνουμε μόνο το συνολικό αιτούμενο ποσό του τιμολογίου των εμβολίων.(επισυνάπτεται)
 • Η πληρωμή των συνταγών των εμβολίων κάθε μήνα θα γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή των συνταγών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

 

Συνάδελφοι, συνολικά η διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων, εντός και εκτός των φακέλων, για κάθε μηνιαία υποβολή εξακολουθεί να γίνεται κατά όμοιο τρόπο, όπως περιγράφεται και σε έγγραφο του  ΕΟΠΥΥ που σας έχουμε αποστείλει.

         Όπως ενημερωθήκαμε από την ΚΜΕΣ – ΕΟΠΥΥ στην πληρωμή του μηνός Νοεμβρίου θα υπάρχει ο επαναϋπολογισμός του rebate που θα ισχύσει αναδρομικά για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Στην πληρωμή του μηνός Νοεμβρίου όπως και για τους επόμενους μήνες θα εφαρμοσθεί η απόφαση περί του ξεχωριστού rebate εμβολίων και φαρμάκων. 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 ΣYMΦΩNA ME NEA KYA (ΦEK B 186/23.01.2021)  OΛA TA ΦAPMAKEIA ΣYMΠEPIΛAMBANOMENΩN KAI TΩN ΔIEYPYMENΩN ΛEITOYPΓOYN MEXPI TIΣ 20.00. ΣYNEΠΩΣ META TIΣ 20.00 ΛEITOYPΓOYN AΠOKΛEIΣTIKA TA EΦHMEPEYONTA ΦAPMAKEIA. IΣXYΣ AΠO TH ΔEYTEPA, 25 IANOYAPIOY 2021 KAI ΩPA 6:00 EΩΣ KAI TH ΔEYTEPA, 1 ΦEBPOYAPIOY 2021 KAI ΩPA 6.00.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΛΧΙΚΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19

 META THN EIΣHΓHΣH THΣ EΠITPOΠHΣ EMΠEIPOΓNΩMONΩN TOY YΠOYPΓEIOY YΓEIAΣ ΣTHN OΠOIA AΠOΦAΣIΣTHKE NA ENTAXΘEI ΣTO ΘEPAΠEYTIKO ΠPΩTOKOΛΛO THΣ NOΣOY  Covid 19 H AΠO TOY ΣTOMATOΣ XOPHΓOYMENH KOΛXIKINH,  AΠOΦAΣIΣTHKE H AΛΛAΓH TOY TPOΠOY ΔIAΘEΣHΣ TOY ΣYΓKEKPIMENOY IΔIOΣKEYAΣMATOΣ ΣE

XOPHΓOYMENO MONO ME IATPIKH ΣYNTAΓH ΦYΛAΣΣOMENH EΠI ΔIETIA. 

ΣAΣ EΠIΣYNAΠTOYME ΣTA emails ΣAΣ TIΣ OΔHΓIEΣ TOY EOΔY ΩΣ ΠPOΣ TON TPOΠO XOPHΓHΣHΣ TOY ΦAPMAKOY ΠPOΣ ENHMEPΩΣH ΣAΣ.

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΊ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

ΑΓΓΕΛΙΑ

 Πωλείται ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ με 13 χρονια λειτουργιας &χωρις χρεη σε χωριο των Τρικαλων. 

Τηλ:6942774240(ωρες επικοινωνίας: 19.30-20.30)

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΟΙΞΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΣΆνοιξε η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για όσους συναδέλφους φαρμακοποιούς δήλωσαν την πρόθεση τους στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους να εμβολιαστούν έναντι της Covid-19. 

Μπείτε στην πλατφόρμα και κλείστε το ραντεβού σας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

προσχέδιο επόμενων 2 εβδομάδων

 Ανεβαίνει το προσχέδιο για τις επόμενες 2 εβδομάδες.

Ελπίζουμε ότι μετά ισως σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

.


Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

ΝΈΑ ΚΥΑ-ΏΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

 ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΠΟΥ ΕΚΔΌΘΗΚΕ 16/01,ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΠΟ 18/01-25/01 ΚΛΕΊΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΆΔΥ. ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΎ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΕ ΜΌΝΟ ΤΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

1. ΠΕΜΠΤΗ 25/02 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.00-20.30  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

    ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ 

    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΔΕΑΑΦ


2. ΚΥΡΙΑΚΗ 21/03 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00-14.00  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

     ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΑΙΣΩΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΙΑΤΡΟΣMEDICAL DIRECTOR,PARAPHARMA.E.

                     ΝΙΚΟΣ ΒEΛΤΡΑΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΓΙΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

 


ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΛΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ .


ΠΙΣΤΩΤΙΚΌ ΚΜΕΣ

 ΓIA OΣOYΣ ΣYNAΔEΛΦOYΣ ANTIMETΩΠIZOYN ΠPOBΛHMATA ΣTHN EKTYΠΩΣH THΣ ETHΣIAΣ BEBAIΩΣHΣ ΠAPAKPATHΣEΩN ,ZHTHΘHKE KAI ΔOΘHKE H ΔYNATOTHTA YΠOBOΛHΣ TOY ΠIΣTΩTIKOY TIMOΛOΓIOY TON EΠOMENO MHNA, ΠANTA ME HMEPOMHNIA EKΔOΣHΣ 31-12-2020.H ΣYMΠΛHPΩΣH TOY ΠEΔIOY "ΠIΣTΩTIKA ΠAPAΣTATIKA" ΣTH ΦOPMA TOY ΣYNOΔEYTIKOY ΣHMEIΩMATOΣ YΠOBOΛHΣ  ΣTHN ΠYΛH KMEΣ, ΘA ΓINEI EΠIΣHΣ TON EΠOMENO MHNA.


Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΓΙΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

 ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, δύνανται να απαλλάσσονται της υποχρέωσης διημερεύσεων ή διανυκτερεύσεων φαρμακεία, μόνον για τους εξής λόγους:

 

α) για σοβαρούς λόγους υγείας που αφορούν στο πρόσωπο του λειτουργούντος το φαρμακείο φαρμακοποιού, οι οποίοι αποδεικνύεται με γνωμάτευση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ή

 

β) για σοβαρούς οικονομικούς λόγους, ύστερα από γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου φαρμακευτικού συλλόγου, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύονται εγγράφως, βάσει των οποίων είναι αδύνατος ο εφοδιασμός του φαρμακείου με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για την ανταπόκρισή του στις ανάγκες της εφημερίας ή της διανυκτέρευσης.


ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ:


 Σε φαρμακοποιούς ή φαρμακεία, που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν  διευρυμένο πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση διημερευσης ή διανυκτερευσης


Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι φαρμακοποιοί των επιχειρήσεων φαρμακείων που παραβιάζουν τις διατάξεις των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων τιμωρούνται: α) με φυλάκιση έως 6 μηνών και β) με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη με χρηματικό πρόστιμο από 3.000 € έως 20.000 €, και σε περίπτωση υποτροπής με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από 2 έως 6 μήνες.

 

 Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, ή από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, στις επιχειρήσεις φαρμακείων οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το υποχρεωτικό ωράριο που ορίζεται με την Απόφαση του Περιφερειάρχη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 3.000 € έως 20.000 € και σε περίπτωση υποτροπής με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από 2 έως 6 μήνες.

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

 Αναρτώνται οι εεφημερίες των επόμενων 2 εβδομάδων.

Ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση με το λοκνταουν ώστε να επανλελθουμε και στις εφημερίες στα προ λοκνταουν προσχέδια, ωστόσο προς το παρόν πάμε βήμα βήμα.

Εντός του μήνα θα κληρωθούν και οι αργίες των επόμενων 3 ετών.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΣΤΙΣ 20.30

 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.30»

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 

Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.1.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 

το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 

Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ Β΄ 1/2.01.2021), την οποία σας κοινοποιούμε,

όλα τα φαρμακεία (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων που λειτουργούν καθ’ 

υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, ήτοι τα διευρυμένα 

φαρμακεία) παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά μετά τις 20.30. 

Συνεπώς, μετά τις 20:30 τις καθημερινές ημέρες, και μετά τις 20:00 το 

Σάββατο, και μέχρι τις 08:00 την επόμενη ημέρα, λειτουργούν αποκλειστικά και 

μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί να εφημερεύουν. Ουδέν άλλο φαρμακείο.

Η ως άνω ΚΥΑ ισχύει από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 (άρθρο 14)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΟΠΥΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥς ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ.

ΕΤΣΙ 

Α-Π ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ρ-Ω  ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

Δήλωση Πρόθεσης Εμβολιασμού Φαρμακοποιών έναντι της Covid-19

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 5387

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Συνάδελφοι,

Με βάσει το σχεδιασμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός έναντι της Covid-19 συνεχίζεται με το υγειονομικό προσωπικό των Δημόσιων Δομών Υγείας της χώρας. Όταν αυτός ολοκληρωθεί, σειρά θα έχουν οι επιστήμονες υγειονομικοί των Ιδιωτικών Δομών Υγείας.

Σας καλούμε να ενημερώσετε τα μέλη των Συλλόγων σας για την αναγκαιότητα της Δήλωσης Πρόθεσης Εμβολιασμού, προκειμένου να καταρτίσετε πίνακες με τα απαραίτητα στοιχεία. Οι πίνακες θα είναι στη διάθεση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου όταν αυτά τα στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να καταγραφούν οι απαραίτητες δόσεις και να προχωρήσει η εμβολιαστική διαδικασία.

Συνημμένη θα δείτε τη φόρμα Δήλωσης Πρόθεσης Εμβολιασμού, η οποία αφού εκτυπωθεί και συμπληρωθεί από τα μέλη σας πρέπει να επιστραφεί στους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11/01/2021. Το αρχείο που θα συντάξετε βάσει των δηλώσεων αυτών θα είναι σε μορφή excel (κατά το υπόδειγμα) και θα πρέπει να το αποστείλετε στον ΠΦΣ στο email info@pfs.gr έως την Παρασκευή 15/01/2021.

 

Η αποστολή των στοιχείων στον ΠΦΣ πρέπει να γίνει σε κλειδωμένο αρχείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας

 

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

EXCEL ΓΙΑ ΠΦΣ