Υποβολή συνταγών ΕΟΠΥΥ- ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΠΟ 01/02/2021

 • Όλες οι συνταγές (φαρμάκων ΕΟΠΥΥ, εμβολίων ΕΟΠΥΥ, ανασφαλίστων του Ν.4938/2016, των Ευρωπαίων πολιτών και του ΕΛ.ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ.ΣΩΜΑΤΟΣ.-ΕΛ.ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ) συμπεριλαμβάνονται στη μία και ενιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση (ΣΚΠ). Συμμετέχουν έτσι στον καθημερινό έλεγχο των συνταγών στο πρόγραμμα διαχείρισης, ο οποίος γίνεται ανά ημέρα.  Τοποθετούνται όλες μαζί στους ίδιους πλαστικούς φακέλους ΕΟΠΥΥ κατά την υποβολή τους, αφού λάβουμε υπόψη τα παρακάτω:
 
 • Οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ (φαρμάκων ΕΟΠΥΥ, εμβολίων ΕΟΠΥΥ, ανασφαλίστων του Ν.4938/2016) συγκεντρώνονται ανά ημερομηνία εκτέλεσης σε πακέτα και με αυτόν τον τρόπο υποβάλλονται χωρίς να αριθμούνται. Υπάρχει μόνο η απαίτηση αυτόνομης αρίθμησης 1,2,3… για τυχόν χειρόγραφες εκτελέσεις ηλεκτρονικών συνταγών και των πράσινων συνταγών (γαληνικών, εμβ.απευαισθητοποίησης, φάρμακων εξωτερικού) οι οποίες υποβάλλονται σε ξεχωριστό πακέτο από τις ηλεκτρονικά εκτελεσμένες του ΕΟΠΥΥ.
 
 • Οι συνταγές με τα εμβόλια του ΕΟΠΥΥ μένουν στις θέσεις τους μέσα στις συνταγές του ΕΟΠΥΥ και
-δεν διαχωρίζονται σε ξεχωριστό πακέτο
-υποβάλλονται όμως με ξεχωριστό τιμολόγιο (όπως προκύπτει αυτόματα από το πρόγραμμα διαχείρισης του φαρμακείου)
 
 • Οι συνταγές των Ευρωπαίων ασφαλισμένων συμμετέχουν καθημερινά στην ενιαία αρίθμηση αλλά τέλος του μήνα :
-συγκεντρώνονται σε ξεχωριστό πακέτο και
-υποβάλλονται σε ξεχωριστό υποφάκελο
-με ξεχωριστό τιμολόγιο.
 
 • Οι συνταγές του ΕΛ.ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ.ΣΩΜΑΤΟΣ.-ΕΛ.ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ. συμμετέχουν καθημερινά στην ενιαία αρίθμηση αλλά τέλος του μήνα :
-συγκεντρώνονται σε ξεχωριστό πακέτο και
-υποβάλλονται σε ξεχωριστό υποφάκελο
-με ξεχωριστό τιμολόγιο.

 • Τα συνοδευτικά έγγραφα ΕΝΤΟΣ των φακέλων :
 • 1.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΣΥ ("Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής" από την πύλη ΚΜΕΣ)
 • 2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • 3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ EMBOΛΙΩΝ
 • 4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
 • 5.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 • 6.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΚΠ ("Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής")
 
 • Τα συνοδευτικά έγγραφα ΕKΤΟΣ των φακέλων :
 
 • ΠΑΚΕΤΟ Α΄με τα ΠΡΩΤΌΤΥΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:
 • 1.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΣΥ ("Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής" από την πύλη ΚΜΕΣ)
 • 2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΚΠ ("Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής")
 • 3.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • 4.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΟΠΥΥ
 • 5.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • 6.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 
 • ΠΑΚΕΤΟ Β΄ με τα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:

 • 2.ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ  
 • 3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΣΥ ("Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής" από την πύλη ΚΜΕΣ)
 • 4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΚΠ ("Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής")
 • 5.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • 6.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ EMBOΛΙΩΝ
 • 7.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
 • 8.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 • 9.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (πρωτότυπη και σε ισχύ, να λήγει τον επόμενο μήνα από την κατάθεση)
 • 10.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (πρωτότυπη και σε ισχύ, να λήγει τον επόμενο μήνα από την κατάθεση)
Προαιρετική ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
v Η αρίθμηση των συνταγών γίνεται προαιρετική, εφόσον  οι συνταγές μπαίνουν με τη σειρά όπως φαίνονται στην ημερήσια ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ κατάσταση εκτέλεσης συνταγών προγράμματος φαρμακείου, εξαιρουμένων των συνταγών οι οποίες είναι χειρόγραφες και δεν μπορούν να μετατραπούν από το φαρμακοποιό σε ηλεκτρονικές και να εκτελεστούν ηλεκτρονικά.
Σε αυτή την περίπτωση,  Οι χειρόγραφες τοποθετούνται κανονικά στη σειρά τους και τίθεται χειρόγραφα επί της συνταγής ο αριθμός που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσης τους.
Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.


Αλλαγή διεύθυνση αναγραφής τιμολογίων
αντί Κηφησίας 39 γίνεται Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι, ΤΚ 151 23.


O ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΞΑΝΑΒΓΑΙΝΕ ΕΞΩ

Υποβολή συνταγών ΕΟΠΥΥ- ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΠΟ 25/01/2021


 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ» (ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)
 • Οι συνταγές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που εκτελούνται από 1-1-2021 από τα ιδιωτικά φαρμακεία, είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές.
 • Συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα σε ξεχωριστό πακέτο συνταγών από τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ και δεν αριθμούνται. (Τυχόν χειρόγραφες εκτελέσεις των ηλεκτρονικών συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καταθέτονται στη θέση τους εντός του πακέτου των συνταγών του ταμείου και δεν απαιτείται περαιτέρω διαχωρισμός)
 • Υποβάλλονται σε ξεχωριστό υποφάκελο (όχι σφραγισμένο) που φέρει εξωτερική σήμανση ότι πρόκειται για «ΣΥΝΤΑΓΕΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.» και κατατίθενται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές κάθε μήνα, εντός των ίδιων φακέλων του ΕΟΠΥΥ. (όπως ακριβώς κάνουμε για τις συνταγές Ευρωπαίων πολιτών)
 • Δεν συνοδεύονται από ξεχωριστή Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) αλλά...


 •  συμπεριλαμβάνονται στην ενιαία που είναι μία για όλη την υποβολή του μήνα.
 • Το ξεχωριστό Τιμολόγιο των συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ με τα ίδια στοιχεία τιμολογίου με τα υπόλοιπα, με την ένδειξη «Φάρμακα Ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». (Όλα αυτά θα ενσωματωθούν στα μηχανογραφικά συστήματα των προγραμμάτων διαχείρισης των συνταγών.)
 • Το Πρωτότυπο Τιμολόγιο και το αντίγραφό του, κατατίθενται μαζί με τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα των υπολοίπων τιμολογίων όπως αυτά περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έγγραφα των Συνταγών του ΕΟΠΥΥ και των Ευρωπαίων Πολιτών.
 • Το Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει το πεδίο «ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»


 • Η πληρωμή των συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ κάθε μήνα θα γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή του ΕΟΠΥΥ.
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
 • Με την υποβολή των συνταγών του Ιανουαρίου 2021, τα προγράμματα διαχείρισης φαρμακείου όπως μας ενημέρωσαν, θα έχουν προετοιμαστεί για την έκδοση δύο διαφορετικών τιμολογίων για εμβόλια και φάρμακα.
 • Οι συνταγές των εμβολίων δεν διαχωρίζονται από αυτές των φαρμάκων αλλά παραμένουν στις θέσεις τους.
 • Δεν υπάρχει αλλαγή στην ΣΚΠ η οποία παραμένει μία και ενιαία.
 • Τυχόν συνταγές εμβολίων για Ευρωπαίους Ασφαλισμένους τοποθετούνται στο πακέτο (υποφάκελο) των συνταγών των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων, όπως γίνονταν έως τώρα.
 • Το ξεχωριστό Τιμολόγιο των συνταγών εμβολίων εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ με τα ίδια στοιχεία τιμολογίου με τα υπόλοιπα, με την ένδειξη «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.» (Εμβόλια Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών)
 • Το Πρωτότυπο Τιμολόγιο των Εμβολίων και το αντίγραφό του, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα των Συνταγών του ΕΟΠΥΥ.
 • Το Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει το πεδίο «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.» όπου συμπληρώνουμε μόνο το συνολικό αιτούμενο ποσό του τιμολογίου των εμβολίων.(επισυνάπτεται)
 • Η πληρωμή των συνταγών των εμβολίων κάθε μήνα θα γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή των συνταγών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

 

Συνάδελφοι, συνολικά η διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων, εντός και εκτός των φακέλων, για κάθε μηνιαία υποβολή εξακολουθεί να γίνεται κατά όμοιο τρόπο, όπως περιγράφεται και σε έγγραφο του  ΕΟΠΥΥ που σας έχουμε αποστείλει.

         Όπως ενημερωθήκαμε από την ΚΜΕΣ – ΕΟΠΥΥ στην πληρωμή του μηνός Νοεμβρίου θα υπάρχει ο επαναϋπολογισμός του rebate που θα ισχύσει αναδρομικά για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Στην πληρωμή του μηνός Νοεμβρίου όπως και για τους επόμενους μήνες θα εφαρμοσθεί η απόφαση περί του ξεχωριστού rebate εμβολίων και φαρμάκων. 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣΑΠΟ 01/10/2020

                                                ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

2.ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

3.ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

4.ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΥΚ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

5.ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΣΣΥ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟ ΚΟΛΛΑΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

1.ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

2.ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΜΕΣ

3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

4.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

5.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 • Κόβουμε διαφορετικό τιμολόγιο για κάθε διαφορετική υποβολή
 • Βάζουμε κάθε διαφορετική υποβολή σε διαφορετικό φάκελλο:
  α) τα παραπεμπτικά αναλωσίμων,
  β) το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνουμε από eΔΑΠΥ,
  γ) το τιμολόγιο
 • Απέξω από το φάκελλο επικολλάμε το ειδικό έντυπο αποστολής κυτίου, που επίσης εκτυπώνουμε από eΔΑΠΥ
Φορολογική απαιτείται άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική άνω των 3000 ευρώΥπενθυμίζουμε ότι:
Χειρόγραφα εκτελούμε μια ηλεκτρονική συνταγή μέσω του προγράμματός μας (στο ειδικό έντυπο) και όχι με το χέρι. Χειρόγραφη εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής κάνουμε μόνο λόγω:

 1. Μη διαθεσιμότητας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ή και
 2. Αποδεδειγμένη αδυναμία πρόσβασης του φαρμακείου στο διαδίκτυο ή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
  Εξαιρούνται οι συνταγές που συμπεριλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, αμπούλες μονοδοσικού ενέσιμου ύδατος, φυσιολογικού ορού κλπ. που μπορούμε να εκτελούμε χειρόγραφα επί της συνταγής.

Οι συνταγές δεν χρειάζεται να αριθμούνται, οι χειρόγραφες όμως πρέπει να γράφουν πάνω τον αντίστοιχο αριθμό (π.χ. 5, 16 ή 253) τον οποίο μπορούμε εύκολα να βρίσκουμε από το πρόγραμμά μας

Έξω από το φάκελο

Δεν υπάρχουν σχόλια: